Актуальні питання соціального захисту адвокатів в умовах пандемії СОVID-19

У питанні соціального захисту адвокатів не можна визнати достатнім рівень його закріплення в чинному законодавстві. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. містив окрему норму – статтю 11 «Соціальні права адвоката та його помічника». У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 05 липня 2012 р. соціальні права адвокатів залишились поза увагою законодавця, їх регулювання відсутнє у профільному законі та здійснюється законодавством про соціальне забезпечення переважно без урахування особливостей адвокатури як незалежного правозахисного інституту.

Статутом Національної асоціації адвокатів України (п.2.3.11) визначено, що захист соціальних прав адвокатів є одним з основних напрямів діяльності НААУ. Відповідно до податкового законодавства України, Національна асоціація адвокатів України, як неприбуткова організація, не має права розподіляти (виділяти) наявні в неї кошти серед своїх членів, у тому числі надавати фінансову допомогу адвокатам. У зв’язку з цим, Рішенням Ради адвокатів України № 6 від 28 лютого 2014 року з метою надання матеріальної підтримки адвокатам та членам їх сімей, які опиняються у скрутних життєвих обставинах — хвороба, смерть близьких та рідних, поховання адвокатів, які не мають родин або родини яких належать до незахищених верств населення, пошкодження або знищення житла внаслідок обставин непереборної сили було створено Всеукраїнську благодійну організацію «Благодійний фонд допомоги адвокатам». Створення та діяльність такого фонду – позивний крок у напрямі соціальної підтримки адвокатів, надання необхідної допомоги у світлі реалізації статутних завдань НААУ.

При Національній асоціації адвокатів України функціонує 38 комітетів – постійно діючих колегіальних органів, які створені з метою реалізації статутних завдань НААУ, проте серед них немає комітету захисту соціальних прав адвокатів. Такий комітет діяв відповідно до рішення Ради адвокатів України №5 від 28 лютого 2014 р., проте згодом його діяльність було припинено. Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності хоча й мав би опікуватися соціальними правами адвокатів, виходячи з того, що метою створення Комітету є захист й соціальних прав адвокатів (п.2.1 Положення про Комітет), проте у переліку завдань та повноважень Комітету терміни «соціальні права», «соціальний захист» відсутні, як такі. Аналогічно, у Порядку дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, затвердженому Рішенням Ради адвокатів України №183 від 27 липня 2013 р., не йдеться про дії саме у сфері соціального захисту адвокатів.

Водночас Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (п.7 ч.4 ст. 48) та Статут НААУ (п.8.6) визначили повноваження органів адвокатського самоврядування з захисту соціальних прав адвокатів, встановивши, що рада адвокатів регіону сприяє захисту соціальних прав адвокатів. В силу специфіки правового статусу адвоката, дотримання ним принципу незалежності, соціальний захист адвокатів обґрунтовано включено до переліку основних напрямів діяльності рад адвокатів регіонів як органів, які у період між конференціями адвокатів регіону виконують функції адвокатського самоврядування у регіонах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» в Україні введено карантин. В умовах карантинних заходів чимало адвокатів України, які покликані забезпечувати реалізацію публічно-правової, конституційно визначеної функції держави з надання професійної правничої допомоги, опинилися у складному матеріальному становищі, адже на відміну від державних службовців, адвокати не отримують заробітну плату. З урахуванням того, що адвокати потребують соціальної підтримки, захисту соціальних прав, що віднесено до компетенції рад адвокатів регіонів, Рада адвокатів Одеської області 15 квітня 2020 р. на своєму засіданні прийняла рішення про надання адвокатам, діяльність яких не зупинена на день прийняття рішення, одноразової матеріальної допомоги у розмірі 1000 грн. 00 коп., у разі якщо ними будуть надані документи, які підтверджують поважність причин звернення за наданням матеріальної допомоги. Серед таких причин у Рішенні ради були зазначені, наприклад, захворювання, народження неповнолітніх дітей тощо.

Рішення Ради адвокатів Одеської області було розкритиковане в офіційній позиції Комітету з питань митного та податкового права НААУ на підставі того, що відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, неприбутковій організації, якою є Рада адвокатів Одеської області, забороняється розподіляти доходи між її членами та використовувати їх не за цільовим призначенням.

Аналізуючи ситуацію, що склалася, слід звернути увагу на те, що ради адвокатів регіону мають статус неприбуткових професійних організацій, проте адвокати, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, не є членами таких організацій, тобто рад адвокатів регіонів.

Всі адвокати України є членами НААУ (ч.6 ст. 45 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  п.4.1 Статуту НААУ). Пропозиція про членство адвокатів у регіональних палатах була закріплена у законопроекті №9055 від 06 вересня 2018 р., проте викликала чимало запитань. У будь-якому випадку, необґрунтовано застосовувати норми Податкового кодексу з віднесенням адвокатів до членів регіональних рад.

Відповідно до Положення про Раду адвокатів Одеської області, одним з основних напрямів діяльності Ради є забезпечення захисту соціальних прав адвокатів (п.3.1.10). Така спрямованість цілей Ради адвокатів Одеської області повністю відповідає п.7 ч.4 ст. 48 Закону та п.8.6 Статуту НААУ. Виплату матеріальної допомоги адвокатам, соціальний захист яких є об’єктом законодавчо визначеної діяльності Ради адвокатів Одеської області, неможливо вважати, таким чином, розподілом доходів серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників.

Крім того, серед повноважень Ради закріплено визначення напрямків використання коштів та майна відповідно до затверджених конференцією адвокатів регіону кошторису (п.3.1.17 Положення про Раду адвокатів Одеської області). Щороку на звітних конференціях адвокатів Одеської області затверджується кошторис, в якому передбачаються витрати на матеріальну допомогу адвокатам, що, як свідчать протоколи конференцій 2012-2020 років, жодного разу не викликало зауважень. Саме в допомозі колегам, які знаходяться у складному матеріальному стані у зв’язку із хворобою або з інших поважних причин, реалізується корпоративна солідарність, отримує свій прояв взаємна повага між адвокатами.

Для запобігання у майбутньому дискусій щодо виплат матеріальної допомоги адвокатам в регіонах, доцільно, щоби Рада адвокатів України розробила та затвердила окремий нормативний документ – Типове положення про заходи соціальної підтримки адвокатів радами адвокатів регіону, який би було покладено в основу відповідних положень для затвердження конференціями адвокатів регіонів. У такому Положенні доцільно передбачити конкретні випадки надання грошової допомоги адвокатам: важка хвороба, отримання інвалідності, допомога при народженні (усиновленні) дитини, смерть родичів адвоката, смерть самого адвоката, при якій членам сім’ї надається матеріальна допомога, пошкодження майна адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання) в результаті стихійного лиха, знищення єдиного житлового приміщення адвоката та т.і. Необхідно також визначити документи, на підставі яких рада адвокатів регіону вправі прийняти  відповідне рішення (наприклад, документи, що підтверджують факт події, яка обумовила звернення за матеріальною допомогою; заява керівника адвокатського об’єднання тощо). Розмір наданої матеріальної допомоги має визначатися в кожному випадку з урахуванням конкретних обставин, затвердженого конференцією адвокатів регіону кошторису й передбачених в ньому витрат на ці цілі.

Подальші наукові дослідження потребують комплексного аналізу обсягу соціальних можливостей адвокатів, розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у напрямі соціального захисту прав адвокатів.

Н.М. Бакаянова,

завідувач кафедри організації судових,

правоохоронних органів та адвокатури

Національного університету «Одеська юридична академія»,

доктор юридичних наук,

секретар дисциплінарної палати

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської області, адвокат.