ЗВЕРНЕННЯ ІЗ АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

З моменту набуття Україною незалежності були закладені підвалини розбудови адвокатури України як незалежної інституції, визначені основні питання організації і функціонування адвокатури, які були суттєво розвинуті в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року. Позитивним моментом законодаства про адвокатуру та адвокатську діяльність є визначення на законодавчому рівні не лише прав та обов?язків адвокатів, але й закріплення гарантій адвокатської діяльності, оскільки фактичне забезпечення реалізації прав адвоката з надання професійної правничої допомоги досягається, насамперед, створенням необхідних для цього умов, доповнених спеціальними юридичними засобами, особливе місце серед яких займають гарантії діяльності адвокатів.

Важливим інструментом при наданні професійної правової допомоги  є право адвоката звертатися із письмовим запитом до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту, тобто подавати адвокатський запит (ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). При цьому слід мати на увазі, що адвокати не можуть звертатися із адвокатським запитом щодо надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Звернення із адвокатським запитом є основним інструментом отримання адвокатом необхідної інформації, а отже можна лише виключно негативно поставитись до пропозицій встановити відповідальність для адвокатів за зловживання правом на адвокатський запит, оскільки така конструкція залишає досить широкі межі для тлумачення, що саме вважати зловживанням, а отже може створити підгрунтя для безпідставного притягнення адвокатів до відповідальності, використання цього в якості зддійснення тиску на адвоката. Наприклад, як зловживання може розглядатися повторне звернення адвоката із запитом, водночас, на думку самого адвоката, раніше надана йому інформація є неповною та потребує доповнення, що обумовило потребу повторного звернення.

Законом встановлюється, що до адвокатського запиту адвокат мають бути додані посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги (абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону). Встановлено також, що на адвокатський запит строк надання відповідної інформації, копій документів, крім інформації з обмеженим доступом,  становить за загальним правилом п?ять робочих днів таможе бути подовжений в окремих випадках до двадцяти робочих днів.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою питягнення відповідальної особи до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 КпАП України (частина 5).

Водночас у випадку  оформлення адвокатського запиту не належним чином, або відсутні копії необхідних документів у додатках до нього, то це є підставою для відмови у наданні інформації та звільняє відповідних осіб від відповідальності за ненадання відповіді на такий адвокатський запит, що підтверджується судовою практикою діяльності та досвідом діяльності органів адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238 було затверджено Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, відповідно до якого При отриманні відповідної заяви (звернення) адвоката уповноважена особа розглядає та перевіряє надані матеріали, за наслідками перевірки приймає рішення про складання протоколу, чи рішення про відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення. Радою адвокатів Одеської області визначено, що розгляд скаг адвокатів щодо ненадання відповідей, надання неповних відомостей чи надання недостовірних відомостей за адвокатськими запитами здійснюється Комітетом захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності, положення про який затверджене  рішенням Ради адвокатів Одеськоїобласті від 19.08.2015р.

Наприклад, до Комітету звернувся адвокат із заявою щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за ненадання відповіді на адвокатський запит, водночас при обговоренні цього питання було встановлено невідповідність невідповідності адвокатського запиту вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема, адвокатом були допущені порушення під час заповнення ордеру (протокол № 06/19 від 13 серпня 2019 року засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області).

Водночас невирішеною є проблема щодо відповідальності відповідальних осіб за безпідставну відмову у прийнятті адвокатського запиту, оскільки текстуальне тлумачення ч. 5 ст. 212-3 не охоплює таких дій, у зв?язку з чим, вважаємо, вона потребує відповідного корегування.

Козлов Олександр Олександрович,

адвокат, заступник голови Ради адвокатів Одеської області, голова Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області.